top of page

Aiempia projekteja

Alta löydät esimerkkejä aiemmista projekteistamme. 

Asiakkaiden hyvinvoinnin parantaminen odotusaikana pankissa

Tämä konsultointiprojekti perustui olettamukseen, että pankkien työvoiman vähentäminen aiheuttaa turhautumista sekä asiakkaille että henkilökunnalle ja että tällä on pitkällä aikavälillä negatiivinen vaikutus pankin kannattavuuteen. ABC:n tehtävänä oli siis tehdä asiakaskysely löytääkseen mahdollisia ratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaiden turhautumista. Kyselyn empiirinen osa koostui noin 300 kyselylomakkeesta ja 25 syvällisemmästä haastattelusta. Viisi näistä haastatteluista oli luonteeltaan vertailevia muihin vastaavien palveluntarjoajiin. Projektin tuloksena syntyi asiakaskyselyn tuloksiin perustuva kirjallinen raportti. Raportti sisälsi myös yhdeksän kehitysehdotusta.

Man Looking Out the Window
Laptop and Computer Mouse

B2B-yrityksen markkinointi- ja myyntistrategioiden kehittäminen

Tässä konsultointiprojektissa konsultteja pyydettiin kehittämään markkinointi- ja myyntistrategia business-to-business-markkinoilla toimivalle yritykselle. Asiakas tarvitsi tehokkaan markkinointi- ja myyntistrategian markkinoille tulevalle uudelle tuotteelle. Projekti jaettiin kahteen osaan; ensimmäinen osa koostui analyysin teoreettisesta viitekehyksestä ja metodologiasta ja toinen osa oli varsinainen empiirinen tutkimus, joka koostui kvalitatiivisista haastatteluista. Empiirisessä tutkimuksessa haastateltiin kahdeksan huolellisesti valittua vastaajaa segmenttimarkkinoiden potentiaalisista asiakasyrityksistä. Haastattelut antoivat paljon tietoa segmenttimarkkinoiden odotuksista ja tarpeista. Tutkimusmateriaalin analysoinnin jälkeen konsultit tekivät kuusivaiheisen oppaan, joka sisälsi kehitetyn strategian ja vinkkejä sen toteuttamiseen.

Break from Reading

Opiskelijoiden valinta vakuutusyhtiöstä ja siihen vaikuttavat tekijät

Vakuutusyhtiönä toimiva asiakas halusi tietää, mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden vakuutusyhtiön valintaan. Konsultointiprojektin tarkoituksena oli kuvata ja analysoida opiskelijoihin vaikuttavia tekijöitä, vakuutusyhtiöiden valintoja sekä tarjota vakuutusyhtiölle tietoa, joka auttaa heitä tavoittamaan tehokkaasti tietyn kohderyhmän. Perusteellisen selvityksen tekemiseksi konsultit loivat kyselyn, jossa 200 vastaajaa pyydettiin vastaamaan kysymyksiin vakuutusyhtiön valintaan vaikuttavista tekijöistä ja asioista, joita he arvostavat vakuutusyhtiössään. Projekti jaettiin kahteen osaan; teoreettinen osa, joka koostui olemassa olevan kirjallisuuden katsauksesta ja empiirinen osa, joka koostui kyselystä ja selvityksestä. Hankkeen lopputulos esiteltiin kirjallisessa raportissa, joka perustui kyselyn tuloksiin ja kirjallisuuden asiaankuuluviin teorioihin. Konsultit myös havainnollistivat tuloksen selkeästi raportissa toteuttamalla kyselyn tuloksia olemassa oleviin markkinointimalleihin.

Asiakaskysely: käsitys yrityksen imagosta

Asiakas, huutokauppakamari, pyysi mielikuvakyselyä, joka selventää mielikuvaa yrityksestä sen asiakkaiden keskuudessa. Huutokauppakamari oli kehittämässä palveluitaan edelleen, ja tämä hanke toimisi myös kehittämisen perustana. Konsultointiprojekti jaettiin kahteen vaiheeseen, joista toinen oli teoreettinen ja toinen empiirinen. Teoreettinen vaihe koostui kirjallisuuden tutkimisesta ja keskeisten kohtien tarkastelusta. Tämä kirjallisuustutkimus toimi pohjana empiiriselle osuudelle, jossa konsultit loivat kyselyn yhdessä asiakkaan kanssa. Kyselylomake lähetettiin 555 asiakkaalle, joista 174 vastattiin. Nämä vastaukset analysoitiin ja havainnot esiteltiin asiakkaalle. Kyselyn tuloksena saatiin selkeämpi näkemys asiakkaista, mielikuva huutokauppakamarista, ja konsultit pystyivät myös antamaan asiakkaalle lisäsuosituksia, jotka parantaisivat asiakkaiden mielikuvaa ja palvelun laatua.

Blue Sky
bottom of page