Miten konsultoimme – Entiset Projektit

Miten asiakkaiden hyvinvointia parannetaan pankin odotusaikana

 

Konsultointihanke perustui olettamukseen, että pankkien työvoiman vähentäminen aiheuttaa sekä asiakkaille että henkilöstölle turhautumista ja että sillä on negatiivinen vaikutus pankkien kannattavuuteen pitkällä aikavälillä. Academic Business Consultingin tehtävänä oli sen vuoksi tehdä asiakastutkimus yhdessä pankissa, jotta löydettäisiin mahdollisia ratkaisuja, jotka vähentävät erityisesti tätä turhautumista asiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksen empiirinen osa koostui noin 300 kyselylomakkeesta ja 25 perusteellisemmasta haastattelusta. Näistä haastatteluista viisi oli luonteeltaan vertailuja muihin vastaaviin palveluntarjoajiin. Hankkeen tulos oli asiakaskyselyn tuloksiin perustuva kirjallinen raportti. Kertomuksen päätelmässä oli mukana yhdeksän suositusta pankille.

 

Brindar%2520siempre%2520lo%2520mejor%252

Opiskelijoiden vakuutusyhtiön valintaan vaikuttavat tekijät

 

 

Vakuutusyhtiö, asiakas, halusi tietää ne tekijät, jotka vaikuttavat opiskelijoihin, kun he valitsevat vakuutusyhtiönsä. Konsultointihankkeiden tarkoituksena oli kuvata ja analysoida tekijöitä, jotka vaikuttavat vakuutusyhtiöiden valintoihin ja antavat vakuutusyhtiölle tietoja, jotka auttavat heitä saavuttamaan tietyn kohderyhmän. Jotta tämä ongelma voitaisiin tutkia perusteellisesti, konsultit tekivät kyselyn, jossa 200 vastaajaa pyydettiin vastaamaan kysymyksiin vakuutusyhtiön valintaan vaikuttavista tekijöistä ja tekijöistä, joita he arvostavat vakuutusyhtiöissään. Hanke jaettiin kahteen osaan; teoreettinen osa, joka koostuu olemassa olevan kirjallisuuden tarkastelusta ja empiirisestä osasta, joka koostuu kyselystä. Hankkeen lopputulos esiteltiin kirjallisessa raportissa, joka perustui kyselyn tuloksiin ja kirjallisuuden aihepiireihin. Konsultit kuvasivat myös selkeästi raportin tulosta toteuttamalla olemassa olevien markkinointimallien kyselyn tulokset.

B2B-yrityksen markkinointi- ja myyntistrategioiden kehittäminen

Tässä konsultointihankkeessa konsultteja pyydettiin kehittämään markkinointi- ja myyntistrategia yrityksille, jotka toimivat yritysten välillä. Asiakas tarvitsi tehokkaan markkinointi- ja myyntistrategian uudelle markkinoille tulleelle tuotteelle. Hanke jaettiin kahteen osaan; ensimmäinen osa koostui analyysin teoreettisesta kehyksestä ja menetelmistä, ja toinen osa oli todellinen empiirinen tutkimus, joka koostui laadullisista haastatteluista. Empiirinen tutkimus koostui haastatteluista kahdeksan huolellisesti valittua eri potentiaalisten asiakasyritysten vastaajasta segmenttimarkkinoilla. Haastattelut antoivat paljon tietoa segmentin markkinoiden odotuksista ja tarpeista. Tutkimusaineiston analysoinnin jälkeen konsultit tekivät kuuden vaiheen opas, joka sisälsi kehitetyn strategian käytön ja joitakin ohjeita sen toteuttamiseksi. Konsultit keräsivät saamansa tiedot laajasta loppuraportista.
 

Asiakas, huutokauppakamari, pyysi kuvakyselyä, joka selventäisi yrityksen havaittua kuvaa asiakkaidensa keskuudessa. Huutokauppakamari aikoi kehittää edelleen palveluitaan, ja tämä hanke toimi myös tämän kehityksen perustana. Konsultointiprojekti jaettiin kahteen vaiheeseen: yksi teoreettinen ja yksi empiirinen. Teoreettinen vaihe koostui kirjallisuudesta ja kirjallisuuden keskeisten kohtien tarkastelusta. Tämä kirjallisuustutkimus toimi perustana empiiriselle osalle, jossa konsultit laativat yhdessä työnantajan kanssa kyselylomakkeen. Kyselylomake lähetettiin 555 asiakkaalle, joista 174 palautettiin. Nämä vastaukset analysoitiin ja havainnot esitettiin työnantajalle. Kyselyn tuloksena näkyi selkeämmin asiakkaiden näkemä huutokauppakamari, ja konsultit pystyivät myös antamaan työnantajalle joitakin muita suosituksia, jotka parantaisivat asiakkaiden havaittua kuvaa ja palvelun laatua.

Asiakaskysely: käsitys yrityksen imagosta